Usługi

Zwiększenie wartości nieruchomości gruntowych

W ramach tego zakresu usług realizuję szereg raportów i działań, które mają realny wpływ na rzeczywistą wartość danej nieruchomości. Należą do nich m.in.

 • Analizy chłonności
 • Jest to raport pokazujący potencjał inwestycyjny danej nieruchomości. Najczęściej wykonuje się go wykorzystując maksymalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Może on być wykonany w oparciu o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub analizę zabudowy sąsiadującej. Z raportu dowiemy się ile jednostek na sprzedaż wygeneruje nam dana nieruchomość oraz jaką uzyskamy powierzchnię użytkową projektowanych lokali lub budynków. Istotną kwestią tego rodzaju jest powiązanie go z postępowaniem dotyczącym podziału nieruchomości. Ważne jest czy chcemy sprzedać działkę z budynkiem, lokal mieszkalny/użytkowy czy udział w gruncie. Jest to niezwykle istotne przy ustalaniu strategii działania w ramach konkretnej inwestycji.

 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Realizacja inwestycji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możliwa jest w oparciu o ustalenia decyzji o warunkach zabudowy. Istotnym elementem tej decyzji jest analiza urbanistyczna zabudowy sąsiedniej, która określa nam parametry naszej inwestycji. Wykonanie analizy we własnym zakresie w większości przypadków pozwala nam uzyskać lepsze parametry zabudowy. Warto zatem przed wystąpieniem o decyzję wykonać dodatkowe sprawdzenia w terenie, analizy lub pomiary geodezyjne, które pozwolą nam wygenerować lepsze wskaźniki urbanistyczne dla naszej nieruchomości. Oczywiście można złożyć sam wniosek i zdać się na los urzędnika, który nie zawsze dysponuje aktualnymi danymi. W większości przypadków sugestie zawarte we wniosku z własną analizą brane są pod uwagę przy opracowaniu projektu decyzji i wskaźników urbanistycznych.

 • Analizy urbanistyczne i zmiany MPZP
 • Warto wiedzieć, że dokumenty planistyczne tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można zmienić lub uchylić. W zależności od podejścia organu i trybu procedowania danej zmiany warto próbować uzyskać lepsze wskaźniki urbanistyczne dla naszej nieruchomości. W ramach analizy należy sprawdzić ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zgodność z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Analiza tych dwóch dokumentów oraz braków i błędów, które często w tych dokumentach występują da nam odpowiedź czy można zmienić wskaźniki urbanistyczne dla naszej nieruchomości.

 • Zniesienia współwłasności
 • Udział w nieruchomości wspólnej dotyczącej nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych ma zdecydowanie niższą wartość rynkową niż niezależne prawo własności. Warto sprawdzić czy istnieje możliwość zniesienia współwłasności przez podział gruntu, a jeżeli tak - wykonać stosowną dokumentację do tego celu. W ramach niniejszej usługi oprócz mapy z projektem podziału, napisany zostanie również wniosek do sądu dotyczący zniesienia współwłasności.

 • Przekształcenia nieruchomości rolnych i leśnych
 • Przekształcenie nieruchomości rolnej lub leśnej odbywa się dwuetapowo. Pierwszym etapem jest zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Następnym jest wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. W zależności od rodzaju nieruchomości, jej położenia, klasy bonitacyjnej oraz dokumentów planistycznych należy wykonać analizę i raport dla konkretnej nieruchomości i dowiedzieć się jakie kroki należy podjąć oraz jakie wnieść opłaty żeby dany grunt rolny lub leśny przekształcić na działkę budowlaną. W ramach tych prac wykonywane są wnioski i opracowania mapowe, które są niezbędne do przekształcenia gruntu na budowlany.

 • Lokalizacja Cała Polska
 • Doświadczenie Ponad 15 lat
 • Czas odpowiedzi Do 24h